| | |Menu główne

Punkty Adresowe.

Łatwo, Szybko, Bezpiecznie

Moduł Punkty Adresowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i punktów adresowych przez gminy oraz urzędy.

System gromadzi dane i zarządza informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów i nazwach miejscowości. Zastosowana technologia umożliwia wizualizacje budynków i obiektów ewidencji w układzie przestrzennym oraz prezentowanie danych na mapach tematycznych

Pobierz ulotkęSkontaktuj się z nami!

Warstwy mapy

Moduł punkty adresowe wyświetla dane na warstwach mapy „Punkty” i „Ulice”. W łatwy sposób można wzbogacić wyświetlane informacje o dodatkowe warstwy takie jak obrysy budynków, zdjęcia satelitarne i lotnicze, a także informacje pobierane z innych portali np. Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyświetlania można dokonać w każdym momencie zaznaczając odpowiednią warstwę w panelu „Warstwy mapy”.

Zarządzanie punktami adresowymi

Panel umożliwia zarządzanie bazą punktów adresowych poprzez dodawanie nowych, modyfikację już istniejących i zmian statusu ważności w przypadku ich usuwania. Punkty adresowe wyświetlane są na interaktywnej mapie. Po wskazaniu i zaznaczeniu punktu wyświetlane są informacje o punkcie.

Zmiana położenia punktu adresowego realizowana jest w intuicyjny sposób poprzez wybranie punktu i uruchomienie funkcji „Edycja położenia punktu”. Edycja punktu adresowego pozwala modyfikować takie dane jak: miejscowość, nazwa ulicy, jednostka pomocnicza, kod pocztowy, numer porządkowy, status budynku, usytuowanie budynku, element budynku, rodzaj budynku.

Aplikacja automatycznie tworzy wykazy punktów adresowych wedle zadanych kryteriów. Każde z zestawień może być eksportowane do programu Excel.

Zarządzanie ulicami

Panel umożliwia zarządzanie bazą ulic poprzez dodawanie nowych, modyfikację już istniejących i zmianę statusu ważności w przypadku ich usuwania. Ulice wyświetlane są na interaktywnej mapie. Po wskazaniu i zaznaczeniu wyświetlane są informacje o wybranej ulicy.

Dodawanie nowej ulicy lub modyfikowanie przebiegu już istniejącej realizowane jest w intuicyjny sposób poprzez wybranie „Edytuj geometrię” i wskazanie odpowiednich punktów na mapie. Po wskazaniu punków należy wypełnić odpowiednie dane tekstowe (patrz niżej edycja danych tekstowych ulicy).

Edycja danych tekstowych ulicy pozwala modyfikować takie dane jak: miejscowość, nazwa ulicy, status ulicy, ważność punktu (od i do). Nazwy ulic są zgodne z bazą TERYT i zasadniczo są wybierane z listy. W przypadku tworzenia nowej nazwy ulicy lub jej zmiany należy ją wpisać w pozycji „Nowa nazwa”. Do każdej ulicy można dołączyć dowolną ilość dokumentów z nią związanych. System automatycznie tworzy także historię dokonywanych zmian.

Aplikacja automatycznie tworzy wykazy nazw ulic wedle zadanych kryteriów. Każde z zestawień może być eksportowane do programu Excel.

 

Korzyści posiadania systemu:

 • Szybki dostęp do zgromadzonych danych ewidencyjnych,
 • Błyskawiczny proces wydawania decyzji administracyjnych system kontroli błędów i pomyłek,
 • automatyczne generowanie podstawowych dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy danych punktów adresowych – raporty nowopowstałych ulic, budynków, itp.,
 • jednoczesny dostęp wielu użytkowników do bazy punktów adresowych – ze zróżnicowanymi prawami dostępu,
 • możliwość wyszukiwania danych według zadanych kryteriów (adresy, ulice, dokumenty, użytkownicy),
 • łatwe udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW – np. w formie mapy turystycznej gminy/miejscowości,
 • możliwość sporządzania wydruków danych opisowych/tabelarycznych i mapowych.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • obsługa wniosków o nadanie numeru porządkowego budynków,
 • dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów w bazie danych,
 • przygotowywanie raportów i zestawień (np. adresów, zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku),
 • nadawanie lokalizacji przestrzennej adresom,
 • prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zdefiniowany okres,
 • kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu,
 • sporządzanie mapy punktów adresowych, na którą składa się:
  – nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT,
  – granice miejscowości,
  – punkty adresowe i ich numery porządkowe,
  – osie ulic i granice zewnętrzne placów oraz ich nazwy,
  – kontury budynków istniejących i w budowie,
  – granice i numery działek ewidencyjnych.

Punkty adresowe systemu e-geoportal.pl – przykładowe ekrany

 

Back to Top