| | |Menu główne

MPZP.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Błyskawiczne i łatwe zarządzanie planami zagospodarowania przestrzennego

Moduł MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. System publikuje informacje o uchwałach wraz z ich graficzną reprezentacją na mapie.

Dzięki zaimplementowanej funkcjonalności każdy z użytkowników systemu posiada możliwość samodzielnego odczytania wszelkich wymaganych informacji związanych z obowiązującym planem na wskazanym obszarze.

Pobierz ulotkęSkontaktuj się z nami!

Warstwy mapy

Moduł MPZP w atrakcyjny i nowoczesny sposób wyświetla dane planów zagospodarowania przestrzennego na tle map. Użytkownik może publikować je na własnych podkładach mapowych lub skorzystać z istniejących: OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyświetlania można dokonać w każdym momencie zaznaczając odpowiednią warstwę w panelu „Warstwy mapy”.

Wyszukiwarka działek i planów zagospodarowania

Panel wyszukiwarki planów w module MPZP pozwala szybko wyszukać i pokazać na mapie wybrany plan zagospodarowania przes-trzennego, dla wybranego planu wskazać konkretną jednostkę planu i wyszukać ją na mapie. Szukanie informacji o planie miejscowym może odbywać się także dla konkretnej działki, wówczas wystarczy podać numer działki, a system automatycznie wskaże ją na mapie wraz z in-formacjami, które nakłada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

Edycja planów i jednostek planistycznych

Moduł MPZP umożliwia  edycję planów i jednostek planistycznych bezpośrednio przy użyciu przeglądarki internetowej. Po uzyskaniu praw administratora możliwe jest edytowanie danych opisowych planu/jednostki przy pomocy intuicyjnego formularza edycji. Formularz umożliwia określenie takich danych jak: numer planu, nazwa planu, data uchwalenia, nazwa uchwały itp. Możliwe jest również dodawanie załączników tekstowych i graficznych do planu/jednostki.

Moduł MPZP umożliwia również modyfikację kształtu planu/jednostki. Dzięki możliwości “przyciągania” granicy planu/jednostki do najbliższej granicy działki uzyskujemy niespotykaną dokładność kartograficzną. Opisana funkcjonalność pozwala na samodzielne dodawanie planów/jednostek do systemu MPZP.

Obsługa wypisu z planu

Wypis przygotowywany jest na podstawie tekstu uchwały w postaci dokumentów dołączonych do planu. Po wybraniu zakładki Wypis program wyświetla panel generowania wypisu wraz z Edytorem znajdu-jącym się po prawej stronie ekranu. Użytkownik podaje numer działki, imię i nazwisko petenta, adres zamieszkania i sygnaturę pisma. Po naciśnięciu Szukaj program automatycznie wyszukuje plan, jednostki planu wraz z obowiązującymi dokumentami uchwał. Po naciśnięciu Pokaż działkę na mapie program automatycznie pozycjonuje rysunek planu w obszarze wskazanej działki.

Wypis z planu miejscowego tworzony jest w oknie edytora wypisu na postawie szablonu. Użytkownik systemu opierając się na tekstach uchwał znajdujących się w dołączonych dokumentach tworzy stosowny wypis. Po utworzeniu wypisu z planu dokument ten należy zapisać w celu archi-wizacji. Wybranie przycisku Drukuj pozwala wydrukować wypis z planu na drukarce komputera i przekazać petentowi. Zakładka Mapa znajdująca się obok Edytora wypisu pozwala w każdej chwili na podgląd rysunku planu w kontekście tworzonego wypisu.

Obsługa wyrysu z planu

Panel wyrysu służy do przygotowania wyrysu z planu w postaci mapy. Dokument przygotowywany jest na podstawie rysunku planu zagospodarowania przestrzennego. Po wybraniu zakładki Wyrys program wyświetla panel generowania wyrysu. Użytkownik podaje numer działki, imię i nazwisko petenta, adres zamieszkania i sygnaturę pisma. Po naciśnięciu Pokaż działkę na mapie program automatycznie pozycjonuje rysunek planu w obszarze wskazanej działki.

Po naciśnięciu Generuj wyrys program automatycznie tworzy w oddzielnym oknie rysunek wyrysu planu. Użytkownik może dokładnie wypozycjonować zakres wydruku i określić skalę mapy. Następnie wy-bierając przycisk Drukuj można wydrukować dokument wyrysu na drukarce komputera i przekazać petentowi. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać w celu archiwizacji.

Korzyści posiadania systemu:

 • błyskawiczna informacja o ustaleniach obowiązujących planów miejscowych,
 • wielkie ułatwienie dla urzędników w zarządzaniu miejscowymi planami,
 • szybkie przygotowanie wypisów i wyrysów z planów,
 • łatwe wyszukiwanie terenów o zadanej funkcji,
 • dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji dla wszystkich wydziałów w urzędzie,
 • mieszkańcy i inwestorzy mogą zapoznawać się z treścią planów miejscowych – tekstową i graficzną,
 • możliwość wyszukiwania terenów o oczekiwanym przeznaczeniu, co znacząco ułatwia lokalizowanie nowych inwestycji,
 • usprawnienie procesu planistycznego i inwestycyjnego.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • atrakcyjny i nowoczesny sposób wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego na tle mapy (podkład Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl),
 • łatwy i szybki dostęp do informacji o planie zagospodarowania oraz jego położeniu na mapie,
 • brak konieczności posiadania pełnego zestawu danych geoprzestrzennych (wystarczą granice planów oraz granice działek),
 • wyszukiwarka działek i planów zagospodarowania przestrzennego,
 • analizy przynależności działki do określonego planu wraz z listą dokumentów źródłowych:
  – możliwość generowania wypisów i wyrysów (wraz z wydrukiem),
  – dostęp do archiwum wypisów i wyrysów,
  – panel administracyjny umożliwiający zarządzanie użytkownikami systemu,
  – możliwość udostępniania i importowania danych przy pomocy usług WMS.

Plany zagospodarowania przestrzennego systemu e-geoportal.pl – przykładowe ekrany

 

Back to Top